Планът на Аязмото ликвидира всички постройки там, за законните ще се изплати обезщетение

Планът на Аязмото ликвидира всички постройки там, за законните ще се изплати обезщетение

Първият опит на Община Стара Загора да планира и регулира развитието на парк „Митрополит Методий Кусев“ постави много въпросителни и даде възможности за спекулации. Появиха се опасения, че подробният устройствен план цели да узакони незаконното строителство в парка и че допуска обособяването на вилна зона. Не на последно място, след като стана ясен проектантският екип, в интернет пространството „изплува“ публикация от 2012 г., която поставя под съмнение легитимността на дипломата на арх. Александър Кирев от Университета по архитектура, строителство и геодезия.Той е част от проектантския екип, изработил подробния устройствен план на парка.

В търсене на отговори на "горещите" въпроси с него разговаря Зорница Семерджиева.

Арх. Кирев, старозагорци са изключително чувствителни по отношение на парка, завещан им от митрополит Методий Кусев. Затова и се обръщаме към Вас с молба да внесете малко повече яснота за изработеният от Вас и ваши колеги проект за подробен устройствен план. Преди да преминем към същината му, да изясним първо с обществена поръчка ли спечелихте негово изработване и кога стана това ?

-  Изработването на този проект е спечелено с една обществена поръчка от 2012 г., която имаше за предмет изработването на Интегриран план за градско развитие и възстановяване. На 11 септември 2012 година  е подписан договор между община Стара Загора и консорциум „Трейс проект“, който се състои от две фирми. Съгласно договора, ние трябваше да определим три зони за въздействие в Стара Загора, като една от зоните, която бе определена като зона  с публични функции с високо обществено значение, това е именно този парк. Определянето на тази зона стана след обществено обсъждане на 28 януари 2013 г. в общинската зала „П. Р. Славейков“ . Тази зона беше представена пред група архитекти и инженери на 13 март 2013 г.

Кога предоставихте готовият проект за ПУП на Общината? Питам Ви, защото първо бе обявена датата за неговото обществено обсъждане и чак след това, дни по-късно, той бе качен на официалния й сайт. Това породи съмнения, че още не е изработен. Ако не греша, срокът от обявлението до общественото му обсъждане трябва да е един месец.

- Точно така. Първото предаване на този проект е на 19 октомври 2013 г. Второто предаване, което е последно всъщност, е на 3 март 2015 г. Тогава проектът е предаден с протокол на община Стара Загора, но през целия този интервал от време за този проект се провеждаха дълго време съгласувателни процедури с Националния институт за недвижимо културно наследство. И затова чак сега Общината започва процедурата по неговото одобряване, което включва и обществено обсъждане. Аз смятам, че Общината ще спази този срок. След това той ще бъде съгласуван с всички заинтересувани централни и териториални администрации и чак тогава той ще бъде предложен не за приемане, а за одобряване от Общински експертен съвет по устройство на териториите. Там този експертен съвет ще разгледа всички мнения и препоръки, дадени на общественото обсъждане, и ще направи един протокол, с който ще бъде указано на проектантите какво трябва да променят в проекта и какво не.

И чак след евентуалните корекции ще бъде върнат на общинска администрация, която да го предложи за гласуване в Общинския съвет?

-  Точно така. И след като гласува Общинският съвет, всички заинтересовани лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок.

Споменах в първия си въпрос незаконните постройки на територията на парка. В наш разговор кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че идеята е те да се ликвидират, като увери, че няма опция да бъдат узаконени. Сред обществеността обаче не се разсеяха съмненията, че проектът ще узакони част от незаконните и по този начин ще се обособи в парка вилно-жилищна зона със съответната инфраструктура. Като съавтор на проекта на плана какъв е отговорът ви?

-  Самият ПУП е изцяло съобразен с приетия ОУП на Стара Загора. Съгласно него, територията на която се намира паркът, е с предназначение за озеленени територии с публично ползване. Това означава, че в него освен озеленяване и минимум две трети от територията да бъде с висока дървесна растителност, нищо друго не може да съществува. Част от тази територия е паметник на градинското и парково изкуство. Тя е под защита на Закона за културните ценности. Съобразявайки се с всичко това, всички постройки в североизточната част не са предвидени за запазване с този проект.

Това е част от философията на този план?

-  Философията на този план е на първо място да бъде регенерирана средата като бъдат премахнати всички незаконни постройки. Да бъде развита зелената система, да се запази идентичността и качествата на тази среда и да се определи предназначението на урегулирани поземлени имоти, които имат за цел да запазят обществено значимите публични сгради, които се намират на тази територия. – Обсерваторията, ритуални сгради и др. Нашата задача е да ги опазим.

Обследван ли е посоченият от Вас североизточен район, на територията, която посочихте като застроена с незаконни сгради? Има ли списък с незаконните?

-  Не бих могъл да кажа, защото обследването на тяхната законност се извършва от Отдел „Незаконно строителство“ в Общината. Мога само да кажа, че в ПУП аз не съм предвидил нито една от тези сгради за запазване.  Доколкото имам информация, Общината провежда обследване на законността на сградите. За тези, които се окажат законни, ще бъдат изплатени съответните обезщетения. Аз съм се съобразил с Общия устройствен план, пак казвам, а той е определил, че на тази територия не може да има застрояване от този тип.

Не мога да не ви задам и няколко въпроса, свързани конкретно с вас и с фирмата, която представлявате, тъй като след публикуването на Подробния устройствен план станаха ясни имената, вероятно старозагорци са опитали да проучат кой сте вие персонално, кои са вашите колеги. Излезе информация, разследване на софийски сайт, според която вашата диплома е незаконна.

- Вижте, аз не мога да отговарям на клюки и на обиди от този тип, просто ще Ви кажа само едно – аз съм член на Камарата на архитектите, имам проектантска правоспособност за тази година, мислите ли, че ще ми бъде издадена такава при положение, че имам фалшива диплома?! Освен това от 2010 г. до 2013 г. съм бил преподавател в катедра „Градоустройство“, същата катедра, за която става дума в тази статия. Как мислите, мога ли аз да бъда преподавател там, при положение, че имам фалшива диплома?

Архитект Кирев, а въз основа на тези публикации, за които говорим с Вас, сезирали ли са се съответните институции, има ли образувани проверки и произнесло ли се е учебното заведение, за което се твърди, че ви е дало диплома?

- По повод на клеветническата кампания срещу мен бяха направени две прокурорски проверки и съответно две проверки от Министерство на образованието и науката. Проверките на прокуратурата завършват с мнение, че няма данни за извършено престъпление, а проверките на Министерството на образованието завършват с извода, че няма законови нарушения в издаването на моята диплома по архитектура. Освен това искам да ви кажа, че аз освен дипломата по архитектура, притежавам диплома и по урбанизъм, а публикацията се отнася за дипломата по урбанизъм, а не за дипломата по архитектура. Всеки, който си позволява да ме клевети по този начин ще му бъде потърсена съответната отговорност, по начин, който е определен от закона.

You have no rights to post comments


"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!